Àrea fiscal

Estudi global de la fiscalitat i els tributs de la seva empresa per optimitzar els serveis i adaptar-los a les seves necessitats:

Fiscalitat recurrent de les empreses:

  • IRPF, IVA, Impost de Societats, pagaments a compte.
  • Planificació fiscal
  • Tancament d'exercici i resums anuals
  • Obligacions fiscals: altes i baixes censals, IAE
  • Processos amb Gestió Tributària i Inspecció dels tributs
  • Altres tributs: ITP i AJD, ISD, Tributs locals
  • NEO - Notificacions Electròniques Obligatòries: ens fem càrrec de rebre les notificacions electròniques de l’Agència Tributària.

Fiscalitat per a particulars:

  • Declaració anual de la renda (IRPF), estudi previ i/o planificació
  • Impost de Successions i Donacions i altres tributs
  • Consultes fiscal, econòmiques i financeres