ADOPCIÓ INTERNACIONAL

L’anul•lació per part del Tribunal Constitucional d’alguns aspectes de la normativa en la matèria no afecta actuacions ja fermes

ADOPCIÓ INTERNACIONAL

El Tribunal Constitucional ha declarat nuls per inconstitucionalitat alguns aspectes de la normativa reguladora d’adopció internacional.

Ha sigut en estimar parcialment el conflicte de competència plantejat per la Generalitat de Catalunya en relació al reglament d’adopció internacional, de caràcter estatal, aprovat en desenvolupament de la Llei d’adopció internacional. La Generalitat al·legava que aquest reglament duu a terme una regulació de la fase administrativa o prejudicial de l’adopció internacional que suposa una invasió de les seves competències exclusives en matèria de protecció de menors. Per altra banda, l’Advocacia de l’Estat sol·licitava desestimació del recurs, atès que la competència en matèria de relacions internacionals és competència exclusiva de l’Estat.

El Tribunal Constitucional ha considerat que la normativa de l’Estat, en efecte, ha envaït competències autonòmiques en matèria de serveis socials i protecció de menors, en articular una regulació excessivament detallada del règim jurídic dels organismes d’intermediació i centralitzar determinades tasques executives.

Quant als efectes de la inconstitucionalitat declarada, estableix que no afecten les situacions jurídiques ja establertes mitjançant actuacions administratives fermes o ja decidides judicialment mitjançant sentència amb força de cosa jutjada.

D’altra banda, en atenció a l’interès superior dels menors d’edat, es difereixen els efectes de la nul·litat pel termini d’un any amb la finalitat d’evitar que un buit normatiu immediat pugui obrar en perjudici de menors afectats per un expedient d’adopció internacional, ja iniciat, encara en tràmit.