ARRENDAMENTS. QUÈ ÉS LA TÀCITA RECONDUCCIÓ?

És un nou contracte d’arrendament sobre el mateix immoble un cop finalitzat el contracte anterior pel consentiment presumpte de les parts

ARRENDAMENTS. QUÈ ÉS LA TÀCITA RECONDUCCIÓ?

Quan un contracte d’arrendament ha finalitzat, aquest pot entrar en tàcita reconducció. És una relació jurídica que consisteix en el naixement d’un nou contracte d’arrendament sobre el mateix immoble, a partir del consentiment presumpte de les dues parts, per permetre que es continuï gaudint del mateix en acabar l’arrendament.

El nou contracte reprodueix les característiques de l’anterior, excepte en el termini de durada. S’entén fet per anys quan s’ha fixat un lloguer anual —independentment de que se n’hagi fraccionat el pagament en mesos—, per mesos quan és mensual i per dies quan és diari.

Els requisits perquè es doni la tàcita reconducció són:

·        Que s’hagi acabat el termini contractual pactat per les parts, així com les pròrrogues convencionals o legals.

  • Que en el contracte no consti l’existència d’un pacte previ que exclogui l’aplicabilitat de la tàcita reconducció.
  • Que l’arrendatari romangui a l’immoble arrendat durant 15 dies, almenys, un cop acabat el termini de l’arrendament o el de la pròrroga.
  • Que l’arrendador presti el seu consentiment, entenent-se que concorre el mateix quan aquest no hagi manifestat de manera expressa o implícita que és contrari a que l’arrendament continuï.
  • Que l’arrendador no requereixi l’arrendatari per a finalitzar el contracte. Aquest requeriment s’ha d’entendre en el sentit més ampli de notificació de voluntat contrària a la reconducció.

 

En situacions de controvèrsia relacionades amb l’extinció, continuació o pròrroga d’un arrendament, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.