Bases i tipus de cotització

La Llei de pressupostos ha aprovat les bases i tipus de cotització per a 2021

Bases i tipus de cotització

En el règim general, les bases mínimes de cotització s’incrementen des de l’1 de gener de 2021 en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional. Per part seva, les bases màximes, siguin quins siguin la categoria professional i el grup de cotització, seran de 4.070,10 euros mensuals o de 135,67 euros diaris.

Els tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social seran, durant l’any 2021, els següents:

  • Per a les contingències comunes, el 28,30 % (el 23,60 % a càrrec de l’empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador).
  • Per a les contingències d’accidents laborals i malalties professionals, s’aplicaran els percentatges ja vigents, de manera que les primes resultants aniran exclusivament a càrrec de l’empresa.
  • Quan es tracti d’hores extraordinàries motivades per força major, la cotització serà del 14 %, del qual el 12 % serà a càrrec de l’empresa i el 2 % a càrrec del treballador.
  • Quan es tracti de les hores extraordinàries no compreses en el paràgraf anterior, la cotització serà del 28,30 %, del qual el 23,60 % serà a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

Respecte als autònoms, la base màxima de cotització serà de 4.070,10 euros mensuals i la mínima, de 944,40 euros mensuals. Recordeu, a més, que existeixen normes específiques segons quina sigui l’edat de l’autònom el dia 1 de gener de 2021 (la possibilitat de modificar la base de cotització queda limitada quan tenen 47 anys o més, segons la base per la qual hagin estat cotitzant anteriorment).

 

 

 

Si sou autònom, us assessorarem sobre les bases de cotització que podeu aplicar segons la vostra edat i la base per la qual hagueu estat cotitzant fins ara.