EDIFICACIÓ EN SÒL PROTEGIT. DEMOLICIÓ

L’edificació d’un habitatge sense llicència en sòl no urbanitzable, a més d’una condemna de presó i multa, pot comportar la demolició del que s’ha construït

EDIFICACIÓ EN SÒL PROTEGIT. DEMOLICIÓ

La demolició d’una construcció ordenada en un procés penal seguit contra qui edifica el seu habitatge sense llicència urbanística i en sòl no urbanitzable d’especial protecció sempre és proporcionada si és l’única via possible per a restaurar l’ordre infringit.

El fi que es persegueix en aquest tipus de delictes és protegit el territori com a recurs natural limitat i ordenar-ne l’ús a l’interès general. En aquestes situacions, determinar aquesta mesura permet impedir que la voluntat de la persona infractora prevalgui sobre la llei i acabi aprofitant-se d’haver comès el delicte.

En aquests termes s’ha pronunciat el Tribunal Suprem (TS) en un procés seguit contra la propietària d’un petit edifici destinat a habitatge sense llicència urbanística i en sòl no urbanitzable d’especial protecció. En un principi, el jutjat que va conèixer el judici va entendre que la conducta de l’acusada no era greu per a la convivència, per la qual cosa va absoldre l’acusada, però el ministeri fiscal va recórrer la sentència davant de l’òrgan d’apel·lació, l’Audiència Provincial (AP), i va sol·licitar, a més d’una condemna penal, la demolició del que s’havia construït de manera il·legal. L’AP va condemnar l’acusada a un any de presó i multa, però sense ordenar que es demolís la construcció il·legal. També va considerar que es tractava de l’habitatge habitual de la condemnada i que ordenar-ne la demolició li causava un perjudici excessiu i col·lidia amb el dret a un habitatge digne, de rang constitucional.

Llavors el ministeri fiscal va insistir a recórrer davant la més alta instància, ja que no considerava criteri vàlid per a no decretar-la el fet que allò construït sigui un habitatge habitual familiar, petit i que es troba entre altres edificacions consolidades. El TS ha donat la raó al ministeri fiscal. Assenyala que el problema de la delinqüència urbanística és la rendibilitat d’aquesta, cosa que es fomentaria si no s’acordés, com acorda, la demolició.

En actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un ilícito penal nuestros abogados se ponen a su disposición para la defensa de sus derechos e intereses