Expropiació i dret a la indemnització

Es condemnen els propietaris actuals dels immobles sitis en una urbanització els terrenys comuns de la qual van ser expropiats a reintegrar l’import de la indemnització percebuda a la propietària anterior

Expropiació i dret a la indemnització

La Comunitat de Madrid va ocupar il·legalment uns terrenys per a construir una autovia en creure que eren de domini públic. Aquests terrenys en realitat eren part dels elements comuns d’una urbanització. Els propietaris van emprendre accions legals contra aquesta ocupació que van ser rebutjades fins que la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid va atendre la seva petició i va ordenar que es tramités l’expedient expropiatori per a determinar les indemnitzacions a favor dels titulars dels drets afectats.

Un cop es va efectuar el pagament, la Comunitat el va distribuir entre els propietaris en funció del seu coeficient de participació amb la condició que els antics propietaris que no estiguessin conformes haurien de reclamar al propietari.

Una antiga propietària va exigir a les persones a qui va vendre l’immoble la quantitat rebuda en considerar-se legítima titular. Com que els demandats no van atendre la seva petició, va presentar demanda contra ells, però van ser absolts d’haver de pagar-li aquesta quantitat.

L’antiga propietària va decidir recórrer al Tribunal Suprem (TS), considerant que va deixar de ser propietària del terreny expropiat i que així figura en el Registre de la Propietat. Per tant, no va poder transmetre als nous propietaris el que ja no era seu, per la qual cosa la indemnització li correspon a ella.

El TS ara li ha donat la raó. Assenyala que la sentència del TSJ que va ordenar l’expedient expropiatori no va considerar la devolució d’allò ocupat sinó la indemnització als propietaris per haver-los privat dels seus terrenys. Aquest pronunciament no altera la titularitat dels terrenys que són de la Comunitat de Madrid i, per tant, l’antiga propietària no podia vendre, juntament amb el seu habitatge, la participació en uns terrenys que li eren aliens, per la qual cosa els entén fora d’aquesta compravenda i condemna els nous propietaris, en haver tingut un enriquiment injustificat, a pagar a l’anterior propietària la quantitat rebuda en concepte d’indemnització per l’expropiació dels terrenys.

Si usted siente que se le ha causado un perjuicio derivado de una actuación administrativa o urbanística nuestros profesionales pueden asesorarle en la defensa de sus derechos


Subscriu-te a nostra newsletter