OKUPES: IMPLICACIONS EN L’IRPF DEL PROPIETARI

Tenir ocupat il•legalment un habitatge exclou el règim d’imputació de rendes previst en l’IRPF si s’inicia el desnonament dels ocupants

OKUPES: IMPLICACIONS EN L’IRPF DEL PROPIETARI

La Llei de l’impost de la renda de les persones físiques sotmet a gravamen una capacitat econòmica feta valdre per ser titular d’un immoble que no és l’habitatge habitual —i altres exclusions establertes per la Llei— i imputa una renda que pot equivaldre al 2 % del valor cadastral.

La propietària d’un habitatge ocupat va interposar una demanda judicial de desnonament per a recuperar-la, i davant del dubte de si havia d’efectuar aquesta imputació de renda a la declaració de l’IRPF per l’immoble ocupat, va plantejar consulta a la Direcció General de Tributs (DGT).

La DGT ha respost que en supòsits com el que s’ha sotmès a consulta concorren circumstàncies que en determinen l’exclusió com a immoble generador de rendiments a aquest efecte. L’ús i gaudi de l’immoble correspon a un tercer, i la propietària no el pot recuperar fins que es resolgui el procediment judicial iniciat i conclogui aquesta ocupació.

No obstant això, cal tenir en compte que, al moment oportú, sí que podria sorgir un rendiment subjecte a l’import, a compte de la indemnització que es pugui fixar en la sentència que resolgui el desnonament.

Però en una situació com la que s’ha exposat, amb l’ocupació degudament acreditada i havent iniciat el desnonament, aquesta imputació de rendes immobiliàries s’ha de considerar exclosa, des del moment en què es va iniciar aquest procediment i sense necessitat d’esperar que es resolgui.

 

Si us trobeu afectat pel «fenomen okupa», els nostres professionals poden emprendre tota l’activitat necessària i adequada en defensa dels vostres drets i interessos.