Pròrroga dels ERTOs i altres mesures

Avui mateix s'ha publicat una norma que prorroga la vigència dels ERTOs per força major i aprova altres novetats en matèria laboral.

Pròrroga dels ERTOs i altres mesures

En matèria d’ERTO s’han aprovat, entre d’altres, les mesures següents:

 • Força major. Tots els ERTOs per causa de força major que es trobin vigents queden prorrogats automàticament fins el 31 de maig de 2021. Ara bé, només algunes empreses podran aplicar exoneracions a les quotes a partir de febrer (en funció del seu CNAE). Per exemple, hotels i allotjaments similars o empreses d’arts gràfiques.
 • Impediment. També queden prorrogats fins el 31 de maig de 2021 els ERTOs per impediment del desenvolupament de l’activitat que ja estiguin autoritzats. L’exoneració en les cotitzacions aplicable en aquests casos serà, des del’1 de febrer fins el 31 de maig de 2021, del 100 % si l’empresa té menys de 50 treballadors o del 90 % si té 50 treballadors o més.
 • Limitacions. Els ERTOs per limitacions en el desenvolupament normalitzat de l’activitat que ja estiguin autoritzats també queden prorrogats fins el 31 de maig de 2021. Les empreses afectades podran aplicar incentius en les cotitzacions fins al maig, si bé la quantitat serà d’entre el 70 % i el 100 % (segons el mes i la mida de l’empresa).
 • Nous ERTOs. Així mateix, si una empresa necessita tramitar un nou ERTO per impediment o per limitacions a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021, també ho podrà fer i també podrà aplicar els incentius indicats més amunt.
 • Canvi d’ERTO. Por altra banda, si una empresa ha tramitat un ERTO per impediment i necessita passar a un ERTO per limitacions (o viceversa), no haurà de tramitar un nou ERTO, sinó que podrà sol·licitar a l’autoritat laboral el traspàs d’un a l’altre.
 • Salvaguarda de la feina. En tot cas, les empreses que rebin les exoneracions en les quotes a la Seguretat Social quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de manteniment de la feina.

Respecte a altres mesures, cal destacar que:

 • Es prorroga fins el 31 de maig de 2021 la impossibilitat d’al·legar força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció relacionades amb la covid-19 a l’efecte de justificar un acomiadament (es prorroga la «prohibició» d’acomiadament).
 • També es prorroga fins el 31 de maig de 2021 la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals, així com les mesures del «Pla MECUIDA».
 • Per als treballadors afectats per ERTO no es computarà com a consumit el temps en què es percebi la prestació per atur si accedeixen a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2022 com a conseqüència de la finalització d’un contracte temporal o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent.
 • La quantitat de la prestació per atur dels afectats per ERTO es mantindrà en el 70 % de la base reguladora fins el 31 de maig de 2021 (no es reduirà al 50 % després dels sis primers mesos).

Respecte als treballadors autònoms:

 • Es reconeixen noves prestacions. Per exemple, els que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per les autoritats, tindran dret a una prestació per cessament d’activitat del 50 % de la base mínima (en general, la prestació serà de 472,20 euros).
 • L’increment del tipus de cotització del 30,30 % (vigent el 2020) al 30,60% (tipus que s’havia d’aplicar el 2021) no s’aplicarà a partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es produeixi l’augment del SMI per a l’any 2021.

El nostre departament laboral analitzarà l'impacte que aquestes mesures puguin tenir en el seu cas concret.