Societats amb soci únic

La crisi econòmica ha fet augmentar les discrepàncies entre socis i les situacions en les quals un d’aquests es queda tota la SA o SL

Societats amb soci únic

Si el fet que hi hagi un únic soci no s’inscriu al registre mercantil en el termini de sis mesos, aquest soci únic passarà a respondre de tots els deutes de la societat contrets durant el període d’unipersonalitat. A aquest efecte:

  • Un cop inscrita la unipersonalitat —encara que sigui tard—, no respondrà dels deutes posteriors, però seguirà responent dels que s’hagin generat fins aquell moment.
  • Aquesta responsabilitat és il·limitada i solidària, per la qual cosa el soci únic respondria amb tot el seu patrimoni i els creditors podrien reclamar contra la societat, contra el soci únic o contra tots dos a la vegada.
  • La declaració d’unipersonalitat i la inscripció es poden efectuar amb una escriptura específica, però també es pot utilitzar l’escriptura de compravenda de participacions per la qual l’adquirent es converteix en soci únic.

 

Mentre subsisteix la unipersonalitat, la societat ha de fer constar aquest extrem a la seva documentació, factures, correspondència, notes de comanda, anuncis, etc.

A la pràctica, s’ha implantat la fórmula que consisteix en afegir «U» o «Unipersonal» al final de la denominació (per exemple, «lamevaempresa S.A.U.”). Això no implica canviar la denominació ni modificar els estatuts.

Recordeu, finalment, que els contractes que es celebrin entre el soci únic i la societat s’han de formalitzar per escrit, transcriure’s en un llibre registre i mencionar-se en la memòria dels comptes anuals.

Durant dos anys el soci únic respon davant la societat dels avantatges que hagi obtingut en perjudici d’aquesta com a conseqüència d’aquests contractes (per exemple, si compra a la societat un actiu per un preu inferior al de mercat).

 

 

 

En cas que la vostra societat sigui unipersonal, us indicarem les mencions i tràmits que heu de complir per a evitar responsabilitats.