Serveis del despatx

La filosofia del despatx es donar un servei personalitzat amb un estudi detallat de cada cas i l’aportació de l’experiència dels professionals que l’integren per optimitzar els resultats oferts en cada una de les àrees d’especialització, fent costat i donant suport als nostres clients en els serveis que els oferim tot cercant sempre els millors col·laboradors en cada una de les especialitats que oferim, ja sigui fiscal, comptable, laboral, jurídic i mercantil i econòmic-financer.

 

Cada client, ja sigui particular, empresa, professional autònom, etc. necessita un tracte diferenciat, proper i de confiança posant al seu servei l’atenció directe al despatx, o bé amb les més avançades eines telemàtiques per poder tractar el seus assumptes amb total confiança. La tranquil·litat dels nostres clients en les seves gestions son sempre el nostre objectiu, i el millor assessorament és el nostre compromís.

Estudi global de la fiscalitat i els tributs de la seva empresa per optimitzar els serveis i adaptar-los a les seves necessitats:

Fiscalitat recurrent de les empreses:

 • IRPF, IVA, Impost de Societats, pagaments a compte.
 • Planificació fiscal
 • Tancament d'exercici i resums anuals
 • Obligacions fiscals: altes i baixes censals, IAE
 • Processos amb Gestió Tributària i Inspecció dels tributs
 • Altres tributs: ITP i AJD, ISD, Tributs locals
 • NEO - Notificacions Electròniques Obligatòries: ens fem càrrec de rebre les notificacions electròniques de l’Agència Tributària.

Fiscalitat per a particulars:

 • Declaració anual de la renda (IRPF), estudi previ i/o planificació
 • Impost de Successions i Donacions i altres tributs
 • Consultes fiscal, econòmiques i financeres
 • Altes i baixes d'autònoms (RETA)
 • Confecció de nòmines- Butlletins de la Seguretat Social- Altes i baixes de treballadors
 • Certificats de retencions
 • Confecció i presentació de contractes
 • Confecció dels models de retencions
 • Consultes i atenció a treballadors particulars
 • Constitució de societats
 • Modificacions estatutàries
 • Dissolucions i liquidacions- Reestructuració d'empreses i organització empresarial
 • Domiciliació de societats
 • Control i revisió de la comptabilitat
 • Mecanització i confecció de la comptabilitat
 • Comptes Anuals i registre al Registre Mercantil corresponent
 • Confecció dels llibres oficials
 • Anàlisi de balanços
 • Estudi de viabilitat d'inversions
 • Anàlisi d'estats financers i ratis
 • Preparació i revisió de plans d'empresa: per capitalització de l’atur, i altres finalitats
 • Confecció de pressupostos
 • Anàlisi i estudi de rendibilitat empresarial
 • Assessorament en inversions financeres
 • Anàlisi i estudi de viabilitat comercial